Home » Aktualności » PRZYPOMINAMY

PRZYPOMINAMY

slider1

Przypomnienie.

  1. Zgodnie ze Statutem Spółki, jeżeli nastąpiła zmiana właściciela posesji zaopatrywanej w wodę, należy w terminie jednego miesiąca od dnia mającej miejsce zmiany (dostarczając odpowiedni dokument), poinformować o tym Zarząd Spółki .
  2. W przypadku gdy właściciel budynku czy posesji zasilanej w wodę przez Spółkę Wodociągową (w tym nowo budujący), w nich nie przebywa i nie mieszka, przypominamy o obowiązku podania adresu swojego aktualnego miejsca zamieszkania ( ewentualnie numeru telefonu), celem umożliwienia kontaktu na wypadek mogących mieć miejsce różnych zdarzeń. Należy  podać też dane osoby, której powierzono opiekę nad budynkiem.

  3. Właścicielom nowo budowanych  budynków przypominamy by po zakończonej budowie i oddaniu budynku do zamieszkania w  terminie jednego miesiąca od tego dnia, dostarczyć mapę zasadniczą powykonawczą z naniesionym rurociągiem przyłącza wody oraz innych mediów.

  4. Ponownie przypominamy o obowiązku uzgadniania dokonywanych zmian na swojej działce w przypadku utwardzania dróg, chodników, budowy ogrodzeń itp.

  5. Przypominamy by pamiętać i dbać o miejscu zabudowy zasuwy przyłącza oraz wodomierza wraz z nim. Dostęp do wodomierza ma być swobodny, bez utrudnień.

  6. Przypominamy, że obowiązkiem właściciela jest umożliwienie Zarządowi, pracownikom,  inkasentowi Spółki  dokonania przeglądów sieci wodnej, przyłącza wody, z odczytem wodomierza.

  7. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690), ciśnienie wody podawanej do budynku przed punktem czerpalnym ma wynosić nie mniej niż   0,05 MPa ( 0,5 bara) i nie więcej niż 0.6 MPa   ( 6 barów).Spółka z założenia zaopatrując w wodę budynki jednorodzinne, z jednym piętrem spełnia powyższe wymogi. Wyjątek w pewnych sytuacjach stanowić może sieć wody z ujęć własnych, co zależne jest od ich usytuowania. Na taki stan rzeczy zgodzili się i go przyjęli członkowie Spółki budując rurociągi i korzystając z wody z  wybudowanych przez siebie studni. Zwracamy uwagę, że w/w Rozporządzenie reguluje również inne kwestie związane z dostarczaniem i odbiorem wody, jak i obowiązkami odbiorcy i dostawcy, jak pomieszczenie na wodomierz, pobór wody z dwóch źródeł, zabudowa zaworu uniemożliwiającego wtórne zanieczyszczenie wody, czyli też jej przedostanie się z innego źródła itp.

 

          Turza Śląska 12 kwietnia 2017 r.                  Zarząd Spółki Wodociągowej

                                                                                                w Turzy Śląskiej