Home » Statut

Statut

 

Statut Spółki Wodnej – Wodociągowej w Turzy Śl.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Spółka wodna nosi nazwę Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej zwana dalej Spółką.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Turza Śl., Gmina Gorzyce, powiat Wodzisławski, województwo Śląskie.

§ 3

Terenem działalności Spółki jest sołectwo Turza Śląska oraz przygraniczne tereny Gminy Wodzisław Śląski, Gminy Godów i przygraniczne sołectwa Gminy Gorzyce;

§ 4

Celem Spółki jest zapewnienie wody dla ludności, ochrona wód przed zanieczyszczeniem oraz melioracja terenów wokół źródeł i ujęć wody poprzez wykonywanie, utrzymywanie i eksploatację urządzeń służących w/w celom.

§ 5

Spółka posiada osobowość prawną i stanowi formę samorządu mieszkańców w zakresie gospodarowania wodami i ich ochroną przed zanieczyszczeniem, podtrzymując i kontynuując tradycję i działalność założonego w 1959 roku Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów w Turzy Śl.

§ 6

Spółka prowadzi działalność w zgodności i w oparciu o ustawę „Prawo wodne” i Statut

Spółki.

§ 7

Statut Spółki jest opracowany na podstawie ustawy „Prawo wodne”.

§ 8

Spółka jest formą organizacyjną nie działającą w celu osiągnięcia zysku. Osiągnięty zysk netto może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Spółki.

§ 9

Spółka może korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

§ 10

W realizacji swoich zadań Spółka współpracuje z organami samorządowymi oraz organami administracji państwowej.

§ 11

Spółka może być członkiem organizacji i stowarzyszeń zrzeszających spółki wodne i innych wspomagających realizacje zadań Spółki, broniących jej praw jak i propagujących ich tradycje i osiągnięcia.

§ 12

1. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Członek Spółki nie odpowiada za zobowiązania Spółki.

 

ROZDZIAŁ II

 

Zasady przynależności do Spółki.

 

§ 13

1.   Spółka zrzesza osoby fizyczne i prawne. Wykaz członków Spółki stanowi załącznik do Statutu.

2.   Korzystać z działalności i urządzeń Spółki mogą oprócz członków Spółki inne osoby  prawne i fizyczne nie będące członkami Spółki jak i zakłady włączone do Spółki w wyniku wniosku złożonego przez Spółkę lub zainteresowany zakład.

1)      Włączenie do Spółki zakładu następuje w drodze decyzji Starosty.

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

Cele i zadania Spółki oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu

 

§ 14

1. Celem Spółki jest zapewnienie dostaw wody dla ludności, ochrona wód przed zanieczyszczeniem oraz melioracja terenów w szczególności tych, na których znajdują się źródła i ujęcia wody pitnej, poprzez wykonywanie, utrzymywanie i eksploatację urządzeń służących w/w celom.

§ 15

1. Środkami służącymi do osiągnięcia celów Spółki mogą być:

1)      Świadczenia i składki członków Spółki, zakładów włączonych do Spółki i osób nie będących członkami Spółki a odnoszących korzyść z urządzeń i majątku Spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody.

2)      Dotacje i darowizny.

3)      Pomoc państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

4)      Realizacja zadań lub ich części przez członków Spółki, pracowników wykonujących zadania na rzecz Spółki i przez innych, którym zlecono wykonanie zadań na rzecz Spółki jak i pozostałych ujętych w § 15 1.1.

 

§ 16

1. Szczególne zadania Spółki:

1)      Wykonywanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń:

-          zaopatrzenia ludności w wodę

-          ochrony wód przed zanieczyszczeniem poprzez wykonywanie i pomoc w wykonaniu urządzeń służących ochronie wód zgodnie z postępem technicznym w dziedzinie ich oczyszczania, w tym ścieków socjalno-bytowych

-          melioracja terenów, w szczególności wokół źródeł i ujęć wody pitnej

-          utrzymanie, konserwacja, zabezpieczenie terenów i obiektów mogących ponieść szkody w wyniku prowadzonej działalności przez Spółkę.

2)      Edukacja, szkolenie, instruktaż dla członków Spółki i pomoc w realizacji zadań przez Spółkę i członków Spółki.

 

ROZDZIAŁ  IV

Członkowie Spółki

§ 17

1. Zasady przynależności do Spółki:

1)      Członkami Spółki mogą być osoby fizyczne i prawne oraz zakłady włączone do Spółki (wykaz członków stanowi załącznik do statutu).

2)      Przyjęcie nowego członka następuje na jego pisemny wniosek. Przyjęcie następuje uchwałą Zarządu Spółki. Włączenie zakładu do Spółki następuje na jego wniosek lub na wniosek Spółki; decyzję o włączeniu podejmuje Starosta.

3)      Następcą członka Spółki zostaje automatycznie jego następca prawny.

4)      Następcą prawnym członka Spółki jest spadkobierca lub nabywca nieruchomości, na której znajdują się urządzenia Spółki umożliwiające pobór wody i odprowadzenie ścieków (przyłącz wody pitnej z urządzeniem pomiarowym przykanalik na odprowadzanie ścieków lub inne urządzenie chroniące wody przed zanieczyszczeniem będące urządzeniem Spółki).

5)      Następcą prawnym nie jest spadkobierca czy nabywca nieruchomości, przez którą przebiega urządzenie Spółki (sieć główna i rozdzielcza) nie zakończona przyłączem wody lub kanalikiem na odbiór ścieków. Właściciel takich nieruchomości może stać się członkiem Spółki po spełnieniu ogólnych warunków przyjęcia do Spółki.

6)      O zmianie prawnego następcy zobowiązany jest powiadomić organa Spółki wstępujący w prawa i obowiązki członka Spółki.

2. Zasady wykluczenia członka ze Spółki

1)      Wykluczenie członka ze Spółki może nastąpić w przypadku:

-  niezrealizowania świadczeń i składek przez okres ½ roku

-  pisemnej rezygnacji z członkostwa

- przekazania praw i obowiązków prawnemu następcy

2)      Wykluczenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały Zarządu Spółki

-  wykluczony członek Spółki ma prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków Spółki.

3. Członek Spółki ma prawo do:

1)  korzystania z urządzeń Spółki

2)  uzyskiwania pomocy od organów Spółki w ramach Statutu Spółki.

4. Członek Spółki zobowiązany jest do:

1)      udziału w pracy Spółki

2)      realizacji uchwał podjętych przez Spółkę

3)      przestrzegania Statutu Spółki

4)      umożliwienia nieodpłatnego wykonania na swoich gruntach i obiektach prac niezbędnych do wykonania zadań Spółki, uzgadniania robót na i w pobliżu urządzeń Spółki

5)      informowania o występujących nieprawidłowościach w pracy organów Spółki

6)      informowania Zarządu i służb Spółki o zauważonych awariach i usterkach na urządzeniach Spółki, próbach nielegalnego z nich korzystania oraz zabezpieczenia urządzeń Spółki na przyłączu i urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniem.

5.  Członek Spółki może posiadać więcej niż jedno przyłącze wody, jeden przykanalik na odprowadzanie ścieków pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w § 24, to jest wykonania świadczeń i uiszczenia składek dotyczących wykonania nowego urządzenia.

6.   Członkowi Spółki przysługuje na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółki jeden głos.

 

ROZDZIAŁ V

Organy spółki

§ 18

1. Organami Spółki są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków Spółki.

2)      Zarząd Spółki

3)      Komisja Rewizyjna Spółki

 

  1. Kadencja Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej Spółki trwa 5 lat.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków Spółki.

1. Walne Zgromadzenie Członków Spółki zwołuje się w celu:

1)      Wyboru oraz odwołania członków Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej Spółki

2)      Realizacji zadań wynikających z obowiązków Walnego Zgromadzenia Członków Spółki.

3)      W szczególnych przypadkach jak:

-  braku realizacji przez Zarząd Spółki zadań statutowych

-  naruszenia przez Zarząd Spółki prawa

2.   O miejscu i dacie Walnego Zgromadzenia Członków Spółki informuje się w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed dniem ich odbycia. Ten sam termin dotyczy ogłoszenia wejścia w życie podjętych przez organa Spółki uchwał.

3.   Walne Zgromadzenie Członków Spółki zwołuje się co najmniej raz w roku.

4.   Walne Zgromadzenie Członków Spółki podejmuje uchwały. Podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki uchwały są ważne niezależnie od liczby uczestniczących członków Spółki, których ilość nie może być jednak mniejsza niż 3 członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oprócz uchwał dotyczących rozwiązania, podziału Spółki, wstąpienia do związku spółek, połączenia z inną spółką, powołanie likwidatora i zatwierdzenia rachunków polikwidacyjnych.

5.   Do wyłączności podejmowania przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki uchwał należą:

- rozwiązanie, likwidacja, podział Spółki lub wstąpienie do związku spółek, lub połączenia z inną spółką

- powołanie likwidatora i zatwierdzanie rachunków i sprawozdań po likwidacji

- przeznaczenie mienia Spółki po jej likwidacji i rozwiązaniu

- uchwały dotyczące spraw w/w zapadają, w obecności co najmniej połowy członków Spółki, większością 2/3 głosów.

6.  W przypadku braku statutowej liczby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki podjęcie uchwał jak w § 19.5 podejmuje się przez indywidualne wypełnienie deklaracji przez członka Spółki z pytaniami dotyczącymi tego paragrafu. Deklaracja zawierać musi prócz pytań dane osobowe członka Spółki i nr dowodu osobistego i być podpisana przez głosującego. Podpis złożony musi zostać w obecności przynajmniej 2 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki. Uchwała jest ważna przy głosowaniu przynajmniej połowy członków Spółki i zapaść musi większością 2/3 głosów. Powołane przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki osoby nie mogą wpływać na decyzje głosującego.

 

§ 20

1.  Do Walnego Zgromadzenia Członków Spółki w szczególności należy:

1)      Wybór i odwołanie członków organów Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej Spółki

2)      Uchwalanie liczby członków Zarządu Spółki i Członków Komisji Rewizyjnej.

3)      Uchwalanie planu pracy Spółki oraz jej budżetu.

4)      Udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu Spółki wraz z ustaleniem jej wysokości.

5)      Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości lub obciążenia nieruchomości Spółki.

6)      Uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki.

7)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi Spółki absolutorium. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu Spółki.

8)      Uchwalanie zmian w Statucie

9)      Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Spółki lub Komisję Rewizyjną

10)  Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółki do organizacji, stowarzyszeń, które w statucie mają za zadanie ochronę interesów spółek wodnych i jej praw.

11)  Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółki z inną spółką wodną albo podziału Spółki na dwie lub więcej Spółek, jak i przystąpienia Spółki do związku spółek wodnych.

12)  Walne Zgromadzenie ustala wysokość diet, ryczałtu, limit kilometrów za używanie prywatnego samochodu przez członków Zarządu Spółki i innych rekompensat kosztów poniesionych przez członków Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej za prace na rzecz Spółki.

13)  Walne Zgromadzenie Członków Spółki może przyznać członkom Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej nagrodę za społeczny wkład pracy na rzecz Spółki. Łączna wysokość nagród nie może przekraczać 2% zebranych w przeciągu roku świadczeń i składek.

14)  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki oraz powołania likwidatorów.

15)  Zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora Spółki.

2.  Posiedzenia Walnych Zgromadzeń Członków Spółki są jawne

3.  Wybory do organów Spółki odbywają się w sposób jawny przez podniesienie ręki.

1)  Walne Zgromadzenie Członków Spółki może zadecydować o głosowaniu tajnym.

4. Walne Zgromadzenie Członków Spółki dokonuje wyboru:

  1. przewodniczącego posiedzenia
  2. protokolanta
  3. komisji uchwał i wniosków
  4. komisji wyborczej przy dokonywaniu wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej Spółki.

 

5.   Protokół z posiedzenia wraz z uchwałami i wnioskami podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, protokolant i przewodniczący komisji uchwał i wniosków. Podczas wyborów również przewodniczący komisji wyborczej. Dokumenty jw. przekazuje się w przeciągu 3 dni od odbycia posiedzenia Walnego Zgromadzenia Zarządowi Spółki.

 

 § 21

1. Zarząd Spółki

 

1)   Zarząd Spółki zwany dalej Zarządem liczy 3-7 osób (liczbę członków Zarządu uchwala Walne Zgromadzenie Członków Spółki).

2)   W skład Zarządu wchodzą:

a.  przewodniczący

b.  zastępca przewodniczącego

c.  sekretarz

d. członkowie w liczbie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki

3)  Zarząd wykonuje zadania niezastrzeżone dla innych organów Spółki

4)  Zarząd może składać oświadczenia i jest upoważniony do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki.

5)  Zarząd wskazuje czterech członków Zarządu do dysponowania zasobami pieniężnymi w banku.

6)  Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 członków Zarządu Spółki.

7)      Zarząd Spółki przygotowuje propozycje uchwał dotyczące wysokości świadczeń i składek.

8)      Zarząd Spółki ma prawo obciążania członków Spółki kosztami świadczeń lub prac nie wykonanych w terminie.

9)      Zarząd zleca wykonanie robót i prac na rzecz Spółki i potwierdza ich wykonanie.

10)  Zarząd prowadzi potrzebną dokumentację Spółki.

11)  Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenia i przygotowuje na nie materiały składając sprawozdanie z działalności Spółki mogąc wnosić o udzielenie absolutorium.

12)  Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz.

13)  W głosowaniu Zarządu przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Spółki.

 

 

§ 22

1. Komisja Rewizyjna Spółki

1)      Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Spółki.

2)      Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Spółki co najmniej raz w roku, przed Walnym Zgromadzeniem Członków Spółki i przedstawienia wyników tej kontroli Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania.

3)      Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium.

4)      Komisja składa się z 3 osób w tym z przewodniczącego.

5)      Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu Spółki.

§ 23

Nadzór i kontrola nad działalnością Spółki.

 

  1. Uchwały organów Spółki w przeciągu 7 dni od daty ich podjęcia Zarząd przedkłada Staroście.

 

  1. Uchwały organów Spółki sprzeczne z prawem lub Statutem są nieważne; o nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, Starosta w zgodności z ustawą „Prawo wodne”. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

 

  1. Decyzja Starosty jest ostateczna. Spółka może zwrócić się do Starosty o ponowne jej rozpatrzenie. Po wyczerpaniu tego trybu Spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

  1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd Spółki prawa lub Statutu Starosta może, w drodze decyzji, rozwiązać Zarząd wyznaczając osobę do pełnienia jego obowiązków. W terminie od 3 miesięcy od dnia, w którym w/w decyzja stała się ostateczna osoba pełniąca obowiązki Zarządu zobowiązana jest do zwołania Walnego Zgromadzenia celem wybrania nowego Zarządu. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu, Starosta może ustanowić, w drodze decyzji, zarząd komisaryczny Spółki na czas oznaczony jednak nie dłuższy niż 1 rok.

 

5.   Uchwały podjęte przez organa Spółki nabierają mocy prawnej w terminach wynikających z ustawy „Prawo wodne” w części dotyczącej pełnienia nadzoru nad Spółką przez Starostę.

 

ROZDZIAŁ VI

Składki i świadczenia członków Spółki i korzystających z urządzeń nie będących członkami Spółki.

§ 24

1.  Rodzaje składek i świadczeń obowiązujące członków Spółki.

 

1) Członek Spółki zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Spółki świadczeń rzeczowych oraz świadczeń i składek pieniężnych niezbędnych do wykonania statutowych zadań Spółki.

 

2.  Świadczenia rzeczowe

 

1)  Świadczeniem rzeczowym jest nieodpłatne wykonanie przez członka Spółki pracy

na rzecz Spółki. Zakres i rodzaj tych świadczeń na wniosek Zarządu Spółki  uchwala  Walne Zgromadzenie.

 

3.  Świadczenia i składki pieniężne.

 

1)   Świadczeniami i składkami pieniężnymi są świadczenia za wykonanie urządzenia  w tym przyłączeniowego, remontu lub modernizacji urządzeń, oraz świadczenia i składki za korzyści uzyskiwane z urządzeń (dostawy wody, odprowadzenie ścieków, uzgadnianie dokumentacji z i na sieci spółki, itd.) oraz świadczenia i składki za działania przynoszące szkodę Spółce.

 

4.  Rodzaje składek i świadczeń pieniężnych

 

1)      Świadczeniem tak zwanym wpisowym jest wysokość kosztów stanowiących odzwierciedlenie wykonania 60 m odcinka rurociągu Ø 100, co wynika z początków budowy wodociągu, kiedy każdy mieszkaniec ponosił koszty wykonania indywidualnego przyłącza oraz 60 m odcinka rurociągu głównego. Świadczenie wpisowe uiszcza się wraz z wnioskiem o przyjęcie do Spółki przed wykonaniem przyłącza. Jego wysokość uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

2)      Wysokość świadczeń na utrzymanie urządzeń Spółki uchwala Walne Zgromadzenie.

3)      Wysokość składek i świadczeń za korzystanie z urządzeń Spółki uchwala Walne Zgromadzenie Członków Spółki.

4)   Wysokość świadczeń i składek za działania szkodzące interesom Spółki ustala i uchwala Walne Zgromadzenie Członków Spółki.

Działaniami szkodzącymi interesom Spółki m.in. są:

- nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków z pominięciem urządzeń pomiarowych, ich zniszczenie lub naruszenie plomb

- niszczenie urządzeń Spółki.

 

5.   Wysokość składek i świadczeń ustala się proporcjonalnie do uzyskiwanych przez członka Spółki korzyści z urządzeń Spółki. Korzystanie z urządzeń zapewniających dostawy wody lub stanowiące ochronę wód przed zanieczyszczeniem mierzy się właściwym urządzeniem pomiarowym. W przypadku jego niesprawności świadczenie ustala się w sumie średniej z 6-ciu miesięcy od daty stwierdzenia wystąpienia niesprawności.

 

6.   Wysokość i rodzaj świadczeń na zadania inwestycyjne, które nie mogą być zrealizowane z bieżących świadczeń i składek, podjąć może wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków Spółki.

7.   Dla osób nie będących członkami Spółki a odnoszących korzyści z urządzeń Spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla ochrony, której Spółka została utworzona, wysokość i rodzaj świadczeń, w drodze decyzji, ustala Starosta. Osoby te są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz Spółki.

1)      W przypadku braku zrealizowania w terminie składek i świadczeń przez osoby nie będące członkami Spółki, Zarząd Spółki może wystąpić do Starosty o pomoc w egzekucji należności.

 

8.   Podjęte uchwały podaje się do wiadomości na 7 dni przed ich wprowadzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 25

1.   Świadczenia i składki uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki niezrealizowane w terminie podlegają egzekucji zgodnie z przepisami o egzekucji należności podatkowej, po uprzednim upomnieniu i okresowym wstrzymaniu dostaw wody.

 

2.   Członek Spółki może uzyskać obniżenie składek i świadczeń lub stałe czy jednorazowe odszkodowanie, jeżeli urządzenia Spółki spowodują znaczne szkody lub znaczne ograniczenie możliwości korzystania z gruntu lub obiektów, jak również grunty i obiekty służą do realizacji zadań Spółki. Wysokość obniżenia składek i świadczeń lub kwotę odszkodowania uchwala Walne Zgromadzenie Członków Spółki na podstawie sporządzonej ugody lub umowy.

 

RODZDZIAŁ VII

Zasady nawiązywania stosunku pracy oraz zlecania wykonania prac i robót w ramach i na rzecz Spółki

 

§ 26

1.   Zasady nawiązywania stosunku pracy oraz zlecania wykonania prac i robót w ramach i na  rzecz Spółki:

 

1)   Stosunek pracy lub zawarcie umowy cywilno prawnej z pracownikami Spółki i osobami wykonującymi prace na rzecz Spółki nawiązuje lub zawiera Zarząd Spółki.

2)   Stosunek pracy lub zawarcie umowy cywilno prawnej z członkami Zarządu nawiązuje lub zawiera Przewodniczący Zarządu Spółki.

3)   Stosunek pracy lub zawarcie umowy cywilno prawnej z Przewodniczącym Zarządu nawiązuje lub zawiera 2 członków Zarządu Spółki.

4) Wykonanie robót na urządzeniach Spółki lub na rzecz Spółki innym podmiotom   zleca Zarząd Spółki.

5)   Zasady nawiązania stosunku pracy – zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę na zasadach wynikających z Kodeksu pracy.

6)   Zlecenie wykonania prac i robót na rzecz Spółki odbywa się na podstawie spisanych umów cywilno prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia).

7)   Wynagrodzenie za wykonaną pracę wynikającą ze stosunku pracy lub zawartej umowy cywilno prawnej negocjuje Zarząd Spółki mając na uwadze jego wysokość świadczoną w podmiotach o zbliżonym charakterze świadczenia usług i robót.

8)   Zlecenie wykonania zadań inwestycyjnych innym podmiotom wymaga uchwały

Walnego Zgromadzenia Członków Spółki.

 

ROZDZIAŁ VIII

Warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw

§ 27

1.   Warunkiem zaciągania zobowiązań jest wypłacalność Spółki.

2.   Udzielanie pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Członków Spółki i powierza się osobom nie karanym i cieszącym się społecznym zaufaniem.

3.   Pełnomocnictw udziela Walne Zgromadzenie Członków Spółki

-  Przewodniczącemu Zarządu Spółki.

-  Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Spółki

-  Dwom członkom Zarządu

4.  Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu  Spółki.

 

ROZDZIAŁ IX

Czas trwania Spółki

§ 28

 

1. Czas trwania Spółki

- zgodnie z § 14 Statutu Spółki na okres realizacji celów i zadań Spółki.

 

ROZDZIAŁ X

Likwidacja Spółki

 

§ 29

1.  Rozwiązanie Spółki

 

1)      Spółka może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółki.

2)      Spółka może być rozwiązana przez Starostę w drodze decyzji, w przypadku, gdy:

-  działalność Spółki narusza Statut lub prawo

-  liczba członków Spółki jest mniejsza od trzech osób

-          upłynął termin na jaki został ustanowiony Zarząd Komisaryczny a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego Zarządu.

 

3.  Proces likwidacji

 

1)            Likwidatorem Spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana przez Walne Zgromadzenie lub w wyniku decyzji Starosty.

2)      Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Spółki i podejmuje w jej imieniu czynności niezbędne do zakończenia jej działalności działając zgodnie z prawem i Statutem.

3)      Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki. Wysokość wynagrodzenia ustala Starosta.

4)      Likwidator odpowiada za szkody powstałe w wskutek postępowania likwidacyjnego, z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub w Statucie Spółki.

5)   W przypadku powołania dwóch lub więcej likwidatorów odpowiadają oni solidarnie za prowadzony proces likwidacyjny.

6)    Zobowiązania przypadające od Spółki w likwidacji pokrywane są w następującej   kolejności:

-    zobowiązania z stosunku pracy

-    zobowiązania w zakresie danin publicznych

-    koszty prowadzenia likwidacji

-    inne zobowiązania

 

4.   Przeznaczenie mienia pozostałego po likwidacji Spółki

 

1) Mając na uwadze, że majątek Spółki został w zdecydowanej większości wytworzony przez świadczenia i składki członków Spółki (bez ustawowo zagwarantowanej pomocy organów do tego powołanych), mienie pozostałe po likwidacji Spółki (wykonywanie, utrzymanie oraz eksploatacja urządzeń Spółki) przekazuje się odpłatnie lub za innego rodzaju gratyfikacją podmiotowi przejmującemu urządzenia Spółki.

2)   Kwotę odpłatności lub inny rodzaj gratyfikacji przeznacza się według powziętej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółki w kolejności na:

-          zobowiązania ze stosunku pracy

-          zobowiązania w zakresie danin publicznych

-          koszty prowadzenia likwidacji

-          cele publiczne na terenie działalności Spółki

-          członkom Spółki w wysokości proporcjonalnej do wpłaconych składek i wykonanych świadczeń biorąc pod uwagę ostatnie 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia procesu likwidacji

-          inne zobowiązani

 

§ 30

W sprawach nie objętych Statutem obowiązują przepisy ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001r. Dz. U. Nr 115 poz. 1229 Dział VII Spółki wodne i związki wałowe wraz ze zmianami.