Home » Archive by category 'Aktualności 2'

Walne Zgromadzenie Członków

conference-table_l

W dniu 14 lipiec 2020(wtorek) o godzinie 18:00 zarząd spółki wodociągowej w Turzy Śląskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółki, które odbędzie się w Domu Sportu, Kultury i Rekreacji w Turzy Śląskiej ul. Bogumińska 17 klub Unia Turza Śląska. Kontynuacja pierwszego zebrania Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2020. Prosimy członków o liczny udział.walne

INFORMACJA

info-147927_640

Biuro Spółki otwarte w ramach pełnionych dyżurów w
dni robocze
poniedziałek – od 16.00 do 18 .00 tematy wszystkie oprócz świadczeń za pobór wody
piątek – od 9.00 do 11.00 jak w poniedziałek
Telefony:
Do biuro Spółki ( w dniach i godzinach urzędowania) 721 111 169
Inkaso – świadczenia za pobór wody . ( w dni robocze w godzinach 15.00-17.00 w dniach odczytu wodomierzy) 723 111 106

Zgłaszanie awarii podstawowy 722 111 124 . w zastępstwie 723 111 171 . biurowy jw. w dniach dyżuru.

Przypomnienie podstawowych zasad dotyczących wpłat świadczeń za pobór wody i utrzymanie przyłącza.

Wpłat dokonujemy na konto Spółki na podstawie faktury wystawione przez inkasenta, podając dane członka Spółki – odbiorcy wody ( zgodnie ze złożoną Deklaracją), numer kodu i wysokość dokonywanej wpłaty.
Osoba nie będąca prawnym właścicielem a dokonująca wpłaty, może wpisać swoje dane jako wpłacająca należność.
Prosimy o terminowe regulowanie należności.

PRZYPOMINAMY

slider1

Przypomnienie.

  1. Zgodnie ze Statutem Spółki, jeżeli nastąpiła zmiana właściciela posesji zaopatrywanej w wodę, należy w terminie jednego miesiąca od dnia mającej miejsce zmiany (dostarczając odpowiedni dokument), poinformować o tym Zarząd Spółki .
  2. W przypadku gdy właściciel budynku czy posesji zasilanej w wodę przez Spółkę Wodociągową (w tym nowo budujący), w nich nie przebywa i nie mieszka, przypominamy o obowiązku podania adresu swojego aktualnego miejsca zamieszkania ( ewentualnie numeru telefonu), celem umożliwienia kontaktu na wypadek mogących mieć miejsce różnych zdarzeń. Należy  podać też dane osoby, której powierzono opiekę nad budynkiem.

  3. Właścicielom nowo budowanych  budynków przypominamy by po zakończonej budowie i oddaniu budynku do zamieszkania w  terminie jednego miesiąca od tego dnia, dostarczyć mapę zasadniczą powykonawczą z naniesionym rurociągiem przyłącza wody oraz innych mediów.

  4. Ponownie przypominamy o obowiązku uzgadniania dokonywanych zmian na swojej działce w przypadku utwardzania dróg, chodników, budowy ogrodzeń itp.

  5. Przypominamy by pamiętać i dbać o miejscu zabudowy zasuwy przyłącza oraz wodomierza wraz z nim. Dostęp do wodomierza ma być swobodny, bez utrudnień.

  6. Przypominamy, że obowiązkiem właściciela jest umożliwienie Zarządowi, pracownikom,  inkasentowi Spółki  dokonania przeglądów sieci wodnej, przyłącza wody, z odczytem wodomierza.

  7. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690), ciśnienie wody podawanej do budynku przed punktem czerpalnym ma wynosić nie mniej niż   0,05 MPa ( 0,5 bara) i nie więcej niż 0.6 MPa   ( 6 barów).Spółka z założenia zaopatrując w wodę budynki jednorodzinne, z jednym piętrem spełnia powyższe wymogi. Wyjątek w pewnych sytuacjach stanowić może sieć wody z ujęć własnych, co zależne jest od ich usytuowania. Na taki stan rzeczy zgodzili się i go przyjęli członkowie Spółki budując rurociągi i korzystając z wody z  wybudowanych przez siebie studni. Zwracamy uwagę, że w/w Rozporządzenie reguluje również inne kwestie związane z dostarczaniem i odbiorem wody, jak i obowiązkami odbiorcy i dostawcy, jak pomieszczenie na wodomierz, pobór wody z dwóch źródeł, zabudowa zaworu uniemożliwiającego wtórne zanieczyszczenie wody, czyli też jej przedostanie się z innego źródła itp.

 

          Turza Śląska 12 kwietnia 2017 r.                  Zarząd Spółki Wodociągowej

                                                                                                w Turzy Śląskiej

Przypomnienie


Przypominamy o obowiązku uzgadniania zagospodarowywania terenu działki, prowadzenia prac nad lub w bliskości sieci wodociągowych, (brukowanie dróg dojazdowych, budowa fundamentów pod bramy , ogrodzenia, itp).

Zabezpieczenie wodomierzy

Prosimy o skuteczne zabezpieczenie wodomierzy przed  zimowymi  warunkami atmosferycznymi (zamarznięciem), i odkrycie z oznaczeniem stanowisk  miejsc zabudowy zasuw odcinających  przyłącz do posesji. Przypominamy, że pomieszczenie na wodomierz ma być ogrzewane, z możliwością swobodnego do niego dostępu. Za powyższe odpowiada właściciel posesji.