Home » O Spółce

O Spółce

O Spółce. Historia. Podstawy prawne działalności.

Za początek działalności Spółki Wodociągowej  w Turzy Śl przyjmuje się  rok 1959, kiedy to 10 sierpnia tego roku powołano Społeczny Komitet Budowy Wodociągu,  i na bazie którego powołana została 9 stycznia 1966 roku  Spółka Wodna – Wodociągowa.  Przez to jest ona jednym z najstarszych, czy nie najstarszym podmiotem w okolicy, mającym za zadanie zaopatrzenie w wodę mieszkańców. Swoje zadania realizuje w oparciu o ustawę Prawo wodne, i opracowany na jej podstawie statut. Jest to działalność non profit.

Podstawowe zadania spółki to:

1. Zaopatrzenie w wodę, budowa i eksploatacja ujęć wody, sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę.
2. Ochrona terenów wodonośnych.
3. Budowa i eksploatacja sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji sanitarnych.

Z przyczyn od Spółki niezależnych, niemożliwa aktualnie jest realizacja punktu 3, a utrudniona punktu 2.
Terenem działalności jest sołectwo Turza Śląska i przygraniczne tereny gmin:  Gorzyce, Wodzisławia Śląskiego i Godowa.

Historia.

Powstanie Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu zdeterminowane było brakiem wody w dolnych partiach miejscowości. Ukształtowanie terenu, warunki hydrogeologiczne powodują występowanie warstw wodonośnych wody zdatnej do picia w górnych partiach miejscowości, i jej brak w dolnych, a jeżeli występują to są większości zanieczyszczone, lub znajdują się na znacznych głębokościach. By problemowi zaradzić, zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Wodociągu, który wykorzystał powyższe warunki i  do roku 1966 w górnych partiach Turzy Śląskiej wybudował trzy studnie wraz z wodociągiem, z możliwością poboru zgodnego z obecnym pozwoleniem wodno-prawnym wynoszącego75 m3 na dobę, z parokilometrowym rurociągiem  dostawczym i przyłączami. Z uwagi na nikłą pomoc finansową tylko w ramach pomocy czynom społecznym, by móc wybudować wodociąg każdy, kto chciał się podłączyć do niego pokrywał koszty materiału rurociągu Ø 100 wraz z wykopem długości 100 metrów, jak i na przyłącza do swojej posesji niezależnie od jego długości, partycypował też w części kosztów budowy ujęć wody. Istniały zamierzenia i plany budowy kolejnych ujęć wody.

W latach sześćdziesiątych  Powiatowa Rada Narodowa w Wodzisławiu Śląskim, z uwagi na budowę nowych kopalń, których eksploatacja miała spowodować zanik wód podziemnych, nie zaakceptowała budowy kolejnych ujęć wody, a by ją mieszkańcom zapewnić powołała w gromadach powiatu Spółki Wodne , w tym i w Turzy Śl. Miały one za zadanie budowę i przyszłą eksploatacje sieci wodociągowych na terenach swoich wiosek wodą dostarczaną z nowo zbudowanego zbiornika „ Goczałkowiece” na rzece Wisła.  W jej ramach wybudowano wodociąg w całej Gromadzie Turza Śl., oraz w części Podbucza w Gminie Godów, na podobnych zasadach jak poprzednio z różnicą, że wymagano partycypacji nie w 100m a w 60 metrach sieci rozdzielczej. By dostarczyć wodę do tak wybudowanej  sieci wodociągowej,  w ramach rekompensaty za niemożność korzystania z własnych ujęć, ze środków Powiatowej Rady Narodowej  w Wodzisławiu Śląskim wybudowano  między innymi dla spółki wodnej Turza Śl.,  rurociąg magistralny Ø 250/ 200  na odcinku Wodzisław Śl., – Turza Śl., przekazując go naszej spółce w eksploatację. Rurociąg ten ,wpięty podłączony do magistrali wody  ze Strumienia( później  Goczałkowic jak i innych zbiorników wody pitnej GPW),  położony był wzdłuż drogi głównej Wodzisław Śl.,  –Turza Śl., od stadionu  miejskiego „Odry „ Wodzisław. Od tego miejsca Spółka Wodna w Turzy Śl., wykonywała przyłącza wody.

W 1980 roku Naczelnik Gminy Gorzyce nakazał przekazać  Zarządowi Spółki w Turzy Śl., ( bez odszkodowania i zwrotu  kosztów ), część majątku w postaci  sieci rozdzielczych  i przyłączeniowych Marusz, części Turzyczki i części ul. Mszańskiej w Turzy  Śląskiej, wraz z rurociągiem magistralnym poprzednikom obecnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim., odcinając przez to naszą Spółkę od rurociągu dostarczającego wodę , czyli od bezpośredniego jej dostawcy( obecnie to jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach). Gmina Godów znów bez powiadomienia czy uzgodnienia dokonała odcięcia od naszej sieci sołectwa  Podbucze.  Działania te spowodowały  katastrofalne skutki dla spółki:  finansowe, techniczne, a wobec szerzonych nieprawdziwych informacji i plotek odbiły się negatywnie na wizerunku spółki, przez to  zniechęcały jej członków do działania. Uniemożliwiły budowę kanalizacji sanitarnej. Skutki  tego mieszkańcy odczuwają i  będą odczuwać bardzo długo.

Decyzja Naczelnika Gminy Gorzyce uzależniła spółkę od dostawcy wody, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, który wykorzystując dany mu w prezencie naturalny   monopol na dostawy wody ( monopol w postaci sieci magistralnej),  narzuca uciążliwe, szczególnie finansowe, warunki jej dostaw.

W wyniku trwających kilkanaście lat odwołań, procesów sądowych, zostały wydane prawomocne decyzja i wyrok stwierdzające, że decyzja nakazująca przekazanie majątku, została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Pomimo kłopotów i trudności, stawianych przeszkód, spółka jako pierwsza  i najstarsza w regionie  już od przeszło 50 lat z powodzeniem realizuje swoje statutowe zadania,  aktualnie dostarczając wodę do blisko 700 punktów, w tym  z ujęć własnych do 280 odbiorców.

Powstanie spółki, jej działalność, budowa ujęć wody i kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej i przyłączeniowej z własnych środków finansowych i własna pracą, to ewenement, który stanowił, a czasem jeszcze stanowi pozytywny przykład możliwości drzemiących w mieszkańcach, ich wzajemnej współpracy i współdziałania.  Szkoda, że władze samorządowe tego nie zauważają przy realizacji zadań dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków , co przy współpracy ze Spółką Wodociągową  wyszło by na  korzyść  mieszkańców  Turzy Śląskiej  i Gminy.

Spółka aktualnie zrzesza 653 członków.

Pracami Spółki kieruje wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki Zarząd, funkcje kontrolne spełnia Komisja Rewizyjna.

Składy historycznych władz spółki Zarządów i Komisji rewizyjnych w załączniku – w przygotowaniu

Odnośniki: (pliki do pobrania)

  1. Ustawa Prawo wodne – tekst jednolity  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  3. Ustawa o stowarzyszeniach (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  4. Ustawa Prawo Budowlane  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  5. Statut Spółki
  6. Wniosek na wykonanie robót